Reagovanje Valentine Pavličić na pisanje Istraživačkog centra MANS

Objavljeno: 27.02.2023, 11:05h

Portal PCNEN je prenio dio teksta Istraživačkog centra MANS sa linkom na izvornu objavljenu priču koja se bavi slučajem neprijavljivanja dijela imovine nekadašnje sutkinje Valentine Pavličić, aktuelne zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Gospođa Pavličić je danas proslijedila i nama tekst koji je ranije upućen Istraživačkom centru MANS, kao odgovor na pitanja koja su joj postavljena, kao i kopije dokumenata koji potvrđuju navode iz njenog reagovanja. Sve je propraćeno porukom sljedeće sadržine:

“Uvaženi

Radi pravilnog i potpunog informisanja crnogorske javnosti, a u vezi sa objavom priloga Istraživačkog centra NVO „MANS“ od 26. februara 2023. godine, molim Vas da u skladu sa Zakonom o medijima i pravom na odgovor objavite sljedeće:

Iako navedena NVO ne predstavlja instituciju kojoj sam dužna polagati račune, odgovorila sam na njihova postavljena pitanja i dostavila odgovarajuću dokumentaciju, sa zahtjevom da se isti integralno objave i istovremeno ih uputila da se za sve sumnje ukoliko postoje, u vezi sa navedenim obrate nadležnim institucijama. Umjesto da postupe u dobroj vjeri i pruže sve tačne, pouzdane i bez njihove “spin obrade” informacije sa svim dostavljenim dokazima, uslijedila je kampanja sa isključivim ciljem diskreditacije moje ličnosti, noć uoči i na dan održavanja završne sjednice skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i njihovog izjašnjavanja na Vladin prijedlog izmjena Zakona o imovinskoj koristi stečenoj kriminalnom djelatnošću. Navedena kampanja, u nedostatku pravne argumentacije, usmjerena je ka vršenju vaninstitucionalnog pritiska na mene, s obzirom na moje profesionalne, pravno utemeljene stavove iznijete u vezi sa navedenim prijedlogom Zakona, a koji su u suprotnosti sa stavovima pomenute NVO.

Konačno, ovakvo postupanje navedene NVO i njenih predstavnika podsjeća na njihovo ponašanje u predmetu Evropskog suda za ljudska prava Ćalović protiv Crne Gore, u kojem je zbog zloupotrebe prava na predstavku, koja se ogleda u nedostavljanju tačnih i istinitih  informacija od značaja za predmet spora koji su vodili protiv Crne Gore, navedeni predmet riješen u korist države Crne Gore, koju sam zastupala. 

Ostavljam javnosti da sama prosudi pravu pozadinu ove kampanje nazvane “istraživačka priča” i stvarnu namjeru njenih autora, a NVO „MANS“ će imati priliku da objasni pravu svrhu iste pred nadležnim sudom, jer insinuacije, izvrtanje činjenica i proturanje spin informacija, radi konstruisanja afere, svakako nijesu od javnog interesa, a posebno dovodeći ih u vezu sa mnom i članovima moje porodice.

U vezi sa prethodno iznijetim, molim Vas da integralno objavite moj odgovor koji sam sa priloženom dokumentacijom dostavila NVO “MANS”, a što je uostalom i bila obaveza ove organizacije, bez njihove dodatne  obrade.

Valentina Pavličić

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim Sudom za ljudska prava /
The Representative of Montenegro before the European Court of Human Rights

***

Tekst gospođe Pavličić upućen autoru priče Dejanu Milovcu takođe objavljujemo u cjelosti.

Uvaženi gospodine Milovac,

Zahvaljujem na interesovanju i postavljenim pitanjima i ne želim da vjerujem da su “pitanja od interesa da javnost zna“ u vezi mene i moje uže porodice konkretno supruga, proistekla po osnovu javnih debata i pravno utemeljenih stavova sa moje strane i suprotnih stavova predstavnika Vaše
organizacije, koje se u posljednje vrijeme vode, a u vezi sa podnijetim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imovinskoj koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno da isti ne predstavljaju vid pritiska na neistomišljenike. Mada, u tom pravcu može upućivati ultimativno kratak postavljeni rok za odgovor u kontekstu pritiska koji najavljujete putem društvene mreže Twitter u vezi budućeg prijedloga gore pomenutog zakona.

U vezi prethodno navedenog, želim da Vas u potpunosti uvjerim, da kako u odnosu na svoje dosadašnje djelovanje u pravnom sistemu, tako i radu povodom datog prijedloga Zakona, zastupam stavove koji su iskustveni, principijelni, pravno i stručno utemeljeni na Ustavu i sudskoj praksi Evropskog suda i realnom društvenom kontekstu i podložni su promjeni, samo i isključivo uslijed stručnih argumenata, a nikako uslijed bilo kakve vrste pritiska. Svjesna sam da to mnogima ne odgovara, bilo iz razloga što se radi o usko stručnoj tematici i ne mogu je na valjan način razumjeti ili pronaći adekvatan pravni i stručni argument, bilo iz nekih drugih meni nepoznatih razloga.

Stavovi koje zastupam su realni u postojećem crnogorskom društvenom kontekstu i pravnom okviru i nemaju nikakvu ličnu konotaciju, ni u odnosu na Vaše predstavnike ni u odnosu na bilo kog drugog ko zastupa drugačije stavove. Stoga, kako god interpretirali i prezentovali javnosti posao koji obavljaju članovi moje porodice, a za koji sam potpuno sigurna da je u skladu sa zakonom, takve interpretacije neće i ne mogu uticati na promjenu mojih profesionalnih stavova u
odnosu na pravna pitanja za koja budem smatrala da stručno i kompetentno mogu komentarisati i tumačiti, ukoliko mi se za to ukaže prilika, pa ni u odnosu na predloženi zakon.

Nadalje, vjerujući da Vaša organizacija teži ravnopravnosti i jednakosti svih i da Vam nije namjera da sebi date više prava nego što Vam pripada, s obzirom na to da se postavljena pitanja odnose na događaje od prije 12 i 16 godina i izlaze iz okvira moje obaveze da Vam na iste odgovorim, a sasvim sigurno i iz okvira Vaše pravne pozicije, odlučila sam da Vam pružim traženi odgovor sa dokazima i na taj način otklonim postojanje bilo kakvih insinuacija vezanih za moju ličnost i
članove moje porodice.

Da, upoznata sam da je moj suprug u ljeto 2007. godine kupio akcije kompanije za koju ste iskazali interesovanje, jer je na istu već bilo registrovano motorno plovilo (ukazujem da nije riječ o novom, već polovnom, starom nekoliko godina plovilu). Tokom proljeća 2011.godine, akcije kompanije su prodate i kompenzovane za navedenu nepokretnost za koju ste iskazali interesovanje kroz Vaše itanje. Odgovorno tvrdim da navedena kompanija nije služila za obavljanje bilo kakve djelatnosti ili drugog pravnog ili komercijalnog posla, osim što je predstavljala vlasnički osnov za nesmetano korišćenje i upravljanje navedenim plovilom, kako u teritorijalnim vodama Crne Gore, tako i Hrvatske, a za šta postoje uredno evidentirani dokazi svih nadležnih organa. Nadalje, Crna Gora
sve do druge polovine 2007. godine nije imala svoj nacionalni, uređeni registar plovila tipa jedrilica i motornih plovila, već su ista plovila bila registrovana na druge države. Konačno, ukoliko posjedujete bilo kakve dokaze u pogledu finansijskog ili bilo kakvog drugog poslovanja, a vezano za ličnost mog supruga ili drugog člana moje porodice, upućujem Vas i ohrabrujem da ih dostavite na adrese onih koji takve dokaze mogu preispitati.

Nekretnina – stan od 46 m², za koju ste iskazali interesovanje, dobijena je kompenzacijom prilikom prodaje navedene firme. Na Vaše pitanje o izvorima sredstava za kupovinu navedenog stana, a iz priložene dokumentacije koju Vam dostavljam, možete izvesti zaključak da je predmetni stan dobijen po osnovu kompenzacije i iza toga nema nikakve druge skrivene ili simulovane pravne radnje.

Takođe, radi pravilnog i potpunog informisanja, dostavljam Vam i dokaz o prelasku navedenog stana u vlasništvo oca mog supruga, a nakon toga na njegovu sestru. Na ovaj način pravno su riješeni porodični i imovinski odnosi (stambeno pitanje sestre mog supruga, koja prodajom predmetnog stana rješava to pitanje, budući da je on naslijedio cjelokupno imanje sa kućom, iza smrti svoje majke, a bez dijeljenja sa sestrom i bratom) i za ovo postoje svi pravno valjani dokazi,
koji su uredno prezentovani nadležnim državnim organima. Valjda način na koji će se u jednoj porodici međusobno urediti porodični, imovinski i nasljedni odnosi, isključivo zavisi od izjava volje i prava onih koji sa tom imovinom raspolažu, bez traženja bilo čije saglasnosti.

Međutim, zbog Vas, a i interesa javnosti, da se ne ostavi dilema i otkloni svaki tračak sumnje “odakle sredstva“, upućujem Vas da u skladu sa dobrom i objektivnom praksom istraživačkih centara, kod nadležnih državnih, finansijskih i poreskih organa izvršite uvid u bilanse poslovanja sa ostvarenim prihodima kompanije Montecco, plaćenim porezima i ostalim dažbinama, ostvarenoj dobiti po godinama i dividendama nakon plaćenih poreza.

Kompanija Montecco je u vlasništvu mog supruga već više od trideset godina sa tržišnim uslovima poslovanja, razvija se postepeno (ne ad hoc) koristeći kreditna zaduženja za razvoj Green Field investicija i tokom trodecenijskog postojanja nije učestvovala niti u jednoj državnoj privatizaciji ili u poslovnom odnosu koji bi imao primisao korupcije ili nekog nezakonitog poslovanja. Pored navedenog, ta kompanija u svojoj djelatnosti zastupa renomirane svjetske i evropske kompanije i uspostavila je i razvila nove proizvodne djelatnosti, poput proizvodnje kraft piva i time postala jedna od najvećih kraft pivara na Zapadnom Balkanu, koja upošljava preko 100 zaposlenih i ne manje važno, za sav taj vremenski period, bila je predmet kako domaćih, tako i stranih revizija i svih mogućih finansijskih, pravnih i carinskih kontrola. Stoga, vjerujem da ćete se nakon pažljivog razmatranja dokumentacije složiti da i te kako postoji solidan pravni i zakoniti osnov finansija ove transakcije, a i svake druge.

Što se tiče prijave predmetne nekretnine nadležnim organima, uputiću Vas na rješenje (2012/2013. godine) tadašnje Komisije za sprječavanje sukoba interesa, kojim je u konačnom i razriješeno sporno pitanje i u tom smislu moje izjašnjenje dato Komisiji, što ukazuje da nekretnina nije skrivana, niti je za tim bilo potrebe, već je prijavljena Komisiji za sprječavanje sukoba interesa, putem dopune Izvještaja o prihodima i imovini, kada je utvrđeno da Uprava za nekretnine po službenoj dužnosti nije blagovremeno izvršila prenos vlasništva u Katastru.

Nadalje, u cilju objektivnog informisanja, ukoliko budete cijenili da iz bilo kog razloga gore navedene informacije treba medijski objaviti, zahtijevam da moje odgovore integralno objavite. Kao neko ko trideset godina, u složenom društvenom ambijentu za profesiju kojom se bavim, gradi svoju pravnu, profesionalnu karijeru, koja prevazilazi nacionalne okvire, isključivo svojim predanim radom, zalaganjem i etičnim odnosom prema svim društvenim vrijednostima, potpuno
sam slobodna reći da ću na isti način nastaviti da djelujem i da nemam bojazan iz bilo kakvog ličnog razloga vezanog za mene i moju užu porodicu, da na principijelan, pravan i stručan način, bez trunke bilo kakvog ličnog involviranja, komentarišem i dam svoj doprinos pravnom napretku
i vladavini prava u Crnoj Gori, sa čime ste i Vi dobro upoznati, s obzirom na to da ste me kao pravnog eksperta na pomenute teme pozvali kao panelistu da učestvujem na Vašoj  Antikorupcijskoj konferenciji.

Konačno, želim da predočim kao pobornik slobode izražavanja, da ista nije neograničena, već se pravo na istu završava, tamo gdje počinje pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života drugog lica. Cijenim da su Vašoj organizaciji ovi i drugi standardi Evropskog suda poznati, na šta je i ukazano odlukom tog Suda Ćalović protiv Crne Gore, na koju Vas ovom prilikom upućujem.

Prilozi: ovjerene kopije Ugovora o kupoprodaji akcija, List nepokretnosti, Ugovor o poklonu, Rješenja o promjeni upisa, Bilans poslovanja (2007/2008), Izvod iz Izvještaja nezavisnog revizora.

U Podgorici, 22. februara 2023. godine
Srdačno Vas pozdravljam,
Valentina Pavličić

MANS: Valentina Pavličić sakrila offshore kompaniju i posao sa Bemax-om

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register