Pravila komentarisanja

Portal PCNEN poštuje Kodeks novinara/novinarki Crne Gore pri objavljivanju novinarskih i saradničkih sadržaja, a to čini i kada je riječ o komentarima posjetilaca/posjetiteljki. Pri procjeni etičnosti komentara na uređene sadržaje portala, uredništvo će se oslanjati na osnovna načela i smjernice Kodeksa.

Mogućnost da komentarišu sadržaj objavljen na portlu PCNEN imaju samo registrovani posjetioci/posjetiteljke.

Komentar treba da se odnosi na temu koja je obrađena u komentarisanom sadržaju, bilo da je riječ o tekstu, fotografiji, videu ili grafici. Ukoliko to nije slučaj, komentar će biti brisan čak i ako je njegov sadržaj nesporan.

Komentarom može da se izrazi kritički stav u odnosu na nečije mišljenje, ponašanje i rad, ali nijesu dozvoljene psovke, uvrede i podsticanje na mržnju.

PCNEN je otvoren za različita mišljenja, ali u komentaru se ne može izražavati rasna, nacionalna, i mržnja prema bilo kome ko ima drugačije poglede na različite aspekte ljudskog življenja, a koji su manjinski u aktuelnom vremenskom periodu.

Administrator će brisati sporne komentare, a njihove autore upozoravati da ne zloupotrebljavaju pravo na komentarisanje. Onim posjetiocima/posjetiteljkama koji zloupotrijebe pravo na komentarisanje i poslije dva upozorenja, biće ukinuto to pravo.