Protest zbog snižavanja kazne počiniocu višestrukog silovanja

by | maj 14, 2024 | Analize&Mišljenja | 0 comments

Centar za ženska prava (CŽP)  i Akcija za ljudska prava ( HRA) protestuju zbog drastičnog, a neobrazloženog smanjivanja kazne izvršiocu višestrukog silovanja djeteta.

Smatramo da vijeće Apelacionog suda nije navelo odgovarajući razlog niti je pokazalo da vodi računa o interesu oštećene djevojčice prilikom donošenja odluke da gotovo prepolovi prvobitno dosudjenu maksimalnu kaznu od 15 godina, za produženo krivično djelo silovanje.

Smatramo da je vijeće Apelacionog suda postupilo protivno stavovima Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Vučković protiv Hrvatske, koji je kritikovao upravo nedostatak odgovarajućih razloga i pažnje prema interesima žrtve seksualnog nasilja prilikom ublažavanja prvobitno dosudjene sankcije.

Smatramo da i ovaj slučaj pokazuje da je odavno trebalo ozbiljno shvatiti preporuke stručnjaka i uvesti smjernice za kažnjavanje koje bi obezbijedile ujednačenu praksu i pravnu sigurnost.

Ostalo je sasvim nejasno zbog čega vijeće Apelacionog suda smatra da je vijeće Višeg suda u Podgorici, koje je sprovelo postupak i neposredno se upoznalo sa dokazima, “dalo prenaglašen značaj” utvrđenim otežavajućim okolnostima (više izvršenih radnji i ranija osuđivanost) i na osnovu čega je zaključilo da kaznu treba smanjiti sa 15 na 8 godina, a ne na  9, 10 ili 12…

Naše organizacije su svjesne da sudije imaju pravo na slobodno sudijsko uvjerenje, ali takodje smatraju da je u interesu pravne sigurnosti i poštovanja ljudskih prava da sudske odluke budu adekvatno obrazložene.

Podsjećamo da u ovom slučaju ni prvostepeni ni drugostepeni sud nisu pronašli ni jednu jedinu olakšavajuću okolnost na strani izvršioca višestrukog silovanja petnaestogodišnje djevojčice koju je dugotrajno i psihički zlostavljao, držeći je u stanju neprekidnog straha da će joj ubiti oca i majku ostaviti bez posla.

U presudi Apelacionog suda nažalost nigdje nema osvrta na teške posljedice koje ovakvo i fizičko i psihičko mučenje ostavlja na dijete tokom cijelog života.

Presuda vijeća Apelacionog suda je dostupna na linku: https://sudovi.me/ascg/odluka/546773

Centar za ženska prava i Akcija za ljudska prava

0 Comments

Submit a Comment