Zaustavite akciju rusenja nelegalno sagradjenih objekata

by | nov 24, 2004 | Razgovornica | 0 comments

Otvoreno pismo MANS-a Boru Vucinicu, ministru za planiranje i uredjenje prostora i gradjaninu opstine Podgorica

Kancelarija Visokog Komesara za ljudska prava Ujedinjenih Nacija nedvosmisleno je saopstila da: “Vladini visoki sluzbenici ili njihovi predstavnici, moraju biti prisutni tokom iseljavanja, narocito tamo gdje su ukljucene grupe ljudi”. Zelimo da vjerujemo da Ministarstvo za planiranje i uredjenje prostora, kao resorni organ Vlade, nije Opstini Podgorica dalo saglasnost za ovakav nacin rjesavanja problema nelegalne gradnje.

Godinama je od strane nadleznih drzavnih organa tolerisana nelegalna gradnja, koja je nerijetko sluzila za rjesavanje socijalnih problema ugrozenih kategorija stanovnistva. Veliki broj vlasnika nelegalno sagradjenih objekata su sadasnji ili bivsi radnici drzavnih preduzeca cija propast dozivljava svoj epilog u neadekvatnom procesu privatizacije. Neki objekti su sagradjeni nelegalno zbog nemogucnosti dobijanja dozvole za gradnju, sto je posljedica malog broja detaljnih urbanistickih planova koji predvidjaju individualnu gradnju, kao i neadekvatne zakonske regulative. Sa druge strane, dio objekata je sagradjen u cilju sticanja profita, a pojedini se nalaze na povrsinama od javnog interesa, pa je neophodno prepoznati razlike u tretmanu pojedinih kategorija objekata.

Vecina pomenutih objekata ima prikljucke za struju, vodu, telefon, putnu infrastrukturu, premda vazeci zakonski propisi zabranjuju nadleznim institucijama da nelegalni objekat prikljuce na svoje servise. U tim naseljima se nalaze i vrtici, skole i drugi objekti zajednicke namjene, cime ih je drzava precutno legalizovala.

Iz svega navedenog se vidi da odgovornost za trenutno stanje po pitanju nelegalne gradnje u Crnoj Gori treba da snosi i veliki broj nadleznih institucija. Zbog toga se ne smije dozvoliti da osnovna ljudska prava gradjana budu prekrsena ovakvim djelovanjem institucija Opstine Podgorica, a da jedinu odgovornost snose gradjani cije ponasanje je podsticano necinjenjem i/ili aktivnim krsenjem zakona od strane nadleznih organa.

S obzirom da su drzavni organi veoma dugo bili saucesnici u krsenju zakona i ekspanziji nelegalne gradnje, ne postoji ni jedan opravdan razlog da se sa rusenjem i prisilnim iseljavanjem otpocne po hitnom postupku, i to uz flagrantno krsenje fundamentalnih ljudskih prava. Prema Komitetu Ujedinjenih Nacija za ekonomska, drustvena i kulturna prava, sama drzava mora da izbjegava prisilno iseljavanje i da osigura da se zakonom kaznjavaju njeni sluzbenici ili treca lica koja izvrsavaju prisilna iseljavanja.

Podsjecamo Ministarstvo da se odredbe medjunarodnih konvencija direktno primjenjuju u slucaju da domaca legislativa i/ili njena primjena ne odgovara odredbama ili duhu medjunarodnih propisa. Tako se u saopstenju Visokog Komesara navodi da Komitet Ujedinjenih Nacija za ekonomska, drustvena i kulturna prava, propisuje da cak i u slucaju opravdanih iseljenja: “postoji obaveza relevantnih vlasti da obezbijede da ce se ova iseljavanja izvoditi na nacin koji garantuje zakon, koji je kompatibilan sa Sporazumom o ekonomskim, drustvenim i kulturnim pravima i da ce pogodjenim licima biti dostupni svi legalni resursi i pravni ljekovi”.

Vlada je vec prepoznala da postojeci Zakon o planiranju i uredjenju prostora ne odgovara stvarnom stanju i potrebama koje postoje u Crnoj Gori, da nije u skladu sa medjunarodnim standardima, a da je njegova implementacija imala katastrofalne rezultate. Proces izmjene Zakona i izrade novih podzakonskih akata otvara mogucnost Ministarstvu da definise kvalitetna rjesenja u konsultacijama sa gradjanima. Na taj nacin bi se obezbijedilo postizanje najsireg moguceg konsenzusa i minimiziranje problema u sprovodjenju definisanih rjesenja. Predlazemo da Ministarstvo uz konsultacije sa gradjanima prepozna kategorije objekata i za svaku od njih definise jasne, precizne i javne kriterijume i procedure, a da rok za iseljenje tamo gdje legalizacija nije moguca, u skladu sa medjunarodnim propisima, ne bude kraci od 6 mjeseci.

Pored gradjana, u proces rjesavanja problema nelegalne gradnje, moraju se ukljuciti i druga ministarstva, kao sto je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kako bi se obezbijedio smjestaj za sve porodice koje nemaju alternativu. Neophodno je i ucesce Ministarstva pravde, tuzilastva i sudstva kako bi se svim vlasnicima nelegalno sagradjenih objekata obezbijedilo pravo na pravicno sudjenje i zakonska pomoc radi sudskog obestecenja. Zbog kompleksnosti problema, u proces bi trebalo ukljuciti Univerzitet, sindikate, medije i nevladin sektor.

S obzirom da je Vlada odgovorna za postovanje medjunarodnih konvencija i sporazuma, ocekujemo da ce Ministarstvo uciniti sve da obezbijedi postovanje stavova iznesenih od strane Visokog Komesara UN za ljudska prava i medjunarodnih sporazuma i konvencija. Stoga je neophodno da Ministarstvo zauzme jasan i nedvosmislen stav po pitanju tretmana nelegalno sagradjenih objekata.

Trazimo od Bora Vucinica, ministra planiranja i uredjenja prostora da zaustavi akcije rusenja nelegalno sagradjenih objekata do donosenja cjelovitog programa koji bi ovu problematiku tretirao na nivou cijele Crne Gore. Odluku je potrebno donijeti hitno, posto je vec veliki dio gradjana pretrpio znacajne materijalne stete, a mnogi se nalaze pod konstantnim psiholoskim pritiskom.

MANS (Mreza za afirmaciju navladinog sektora)

0 Comments

Submit a Comment