Odgovorite na sporna pitanja

pismoGospodine Purišiću,
Obraćam Vam se povodom stupanja na snagu Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017.godine i brojnih nedoumica koje je ovaj zakonski akt otvorio kako među korisnicama doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, tako i među svim zainteresovanim subjektima koji pružaju pravnu i logističku pomoć korisnicama naknada.

Pomenuti zakon donijet radi izvršenja Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017.godine u čijem obrazloženju je, pored ostalog, navedeno da ukidanje prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece neće biti sprovedeno na način koji bi korisnice stavio u nepovoljniju pravnu i faktičku situaciju od one u kojoj su bile kada su zbog prihvatanja doživotne naknade prekinule svoj dotadašnji radni odnos ili prekinukle korišćenje prava na penziju ili su se odjavile sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Međutim, samim zakonom ne samo da nisu ispunjeni uslovi predviđeni Odlukom Ustavnog suda, već je sam zakonski tekst ostavio brojne nedoumice koje se, prije svega, ogledaju u sledećem:

– rokovi propisani zakonom u kojima korisnice naknada treba da nadležnim organima i ustanovama podnose zahtjeve za ostvarivanje prava predviđenih samim zakonom suviše su kratki.

Pri tom, samim Zakonom je propisano da će danom stupanja na snagu istog mjesno nadležni centri za socijalni rad obustaviti izvršenje konačnih, odnosno pravosnažnih pojedinačnih rješenja kojima je utvrđeno pravo na doživotnu naknadu. Ovo znači da korisnice naknada, prije nego dobiju rješenje o obustavi konačnog rješenja, trebaju da podnesu naprijed navedene zahtjeve u rokovima propisanim ovim zakonom;
– zakonom nije definisan rok za podnošenje zahtjeva od strane korisnica koje su se odrekle penzije što dovodi do velike zabrinutosti korisnica naknada;
– zakon ne prepoznaje korisnice koje su naknadu stekle po godinama radnog staža i broju rođene djece, a koje nisu zarad ostvarivanja ovog prava napustile posao, obzirom da su potreban staž ostvarile mnogo ranije nego što su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je propisano pravo na doživotnu naknadu;
– zakon ne prepoznaje ni korisnice koje su radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu napustile radno mjesto kako bi se prijavile na evidenciju Zavoda za zapošljavanje te ostvarile ovo pravo po osnovu godina provedenih na birou, obzirom da nisu imale dovoljno radnog staža za ostvarivanje tog prava.
Na kraju, posebno naglašavamo činjenicu da je veliki broj žena nakon dobijanja rješenja o umanjenju naknade pokrenulo žalbeni postupak prema Ministarstvu rada, a po dobijanju drugostepenog rješenja na isto uložilo tužbu Upravnom sudu. Pomenuti postupci su i dalje u toku, obzirom da ni u rokovima predviđenim zakonom nadležni nisu postupili po podnijetim podnescima korisnica naknada. Ovim je dovedeno u pitanje ostvarivanje prava korisnica naknada po Zakonu o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017.godine u rokovima propisanim istim, obzirom da po pravilu korisnice moraju u ranije pokrenutom postupku dobiti rješenja kojim se odlučuje o njihovom pravu, obzirom da mjesni centri za socijalni rad trenutno odbijaju prijem zahtjeva od strane korisnica do okončanja sudskog postupka. Postavlja se veoma važno pitanje, kako će u ovom slučaju korisnice ostvariti pravo propisano pomenutim zakonom kada isteknu prekluzivni rokovi propisani istim. Takođe, prema izjavama jednog broja korisnica, u mjesnim centrima za socijalni rad, istima se nude forme izjava koje definitivno nisu u formi zahtjeva koje ovaj Zakon nalaže već u formi zahtjeva kojim se jasno naglašava da se dobrovoljno odriču prava na doživotnu naknadu, što ne odražava realno i faktičko stanje stvari.

Imajući u vidu naprijed navedeno i veoma važan trenutak koji se tiče velikog broja crnogorskih porodica, ovim Vam se obraćam sa predlogom da vaše Ministarstvo, u što je moguće kraćem roku, sačini uputstvo kojim će odgovoriti na sva sporna pitanja, te isto objavi u svim elektronskim i štampanim medijima kako bi se javnost upoznala sa svojim pravima i obavezama.

U očekivanju da ćete prepoznati potrebu Vašeg hitnog reagovanja,
S poštovanjem,
Generalni sekretar
Srđa Keković

Objavio/la na 22:52. Objavljeno u Analize&Mišljenja. Možete pratiti sve odgovore na ovaj post kroz RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Morate biti ulogovani da bi komentarisali Logujte se

© 2000 - 2018 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-